اصول و مبانی کروماتوگرافی مایع- اسپکترومتری جرمی (LC MS)

تعداد بازدید:۲۲۵۰

با همکاری مرکز تحقیقات کاربرد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مدرس: دکتر حسین هاشم پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 

مطالب ارائه شده در کارگاه آموزشی  LC-MS

عنوان کارگاه:

اصول و مبانی کروماتوگرافی مایع- اسپکترومتری جرمی (LC-MS)

مدت زمان:

2 ساعت تئوری

2 ساعت عملی

سرفصل بخش تئوری کارگاه:

1) مقدمه­ایی بر اسپکترومتری جرمی، منابع یون ساز، آنالایزرهای جرمی، منبع یون ساز الکترواسپری ESI ، تفسیر طیف­های جرمی،  Tandem Mass (MS/MS and MSn)

2) جرم مونو ایزوتوپیک (Exact Mass)  و اسپکترومتری جرمی با تفکیک بالا، LC-TOF ،

3) ورودی بر کاربردهای LC-MS

سرفصل بخش عملی کارگاه:

1) معرفی دستگاه LC-MS مستقر در مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی

2) آماده سازی نمونه و روش­های آنالیز،   Direct Injectionو  Online Analysis

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷