دبیران سمینار

تعداد بازدید:۲۴۱۲
دکتر عبدالحسین ناصری دبیر سمینار
دکتر میر رضا مجیدی دبیر علمی سمینار
دکتر سعید محمد سرورالدین دبیر اجرایی سمینار

 

آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۳۹۶