اطلاعات تماس با دبیرخانه سمینار

تعداد بازدید:۱۹۰۲

سایت و کانال سمینار:

Website: www.isac25.tabrizu.ac.ir

www.t.me/isac25_tabriz 

اطلاعات تماس دبیرخانه سمینار:

 

E-mails: isac25@tabrizu.ac.ir            isac25.tabrizu@gmail.com

Tel.: 041-33292714                           Fax:041-33292715

 

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۶