تاریخچه ی سمینار

تعداد بازدید:۲۰۷۷

 

عنوان سمینار تاریخ برگزاری محل برگزاری دبیر سمینار
اولین سمینار شیمی تجزیه ایران ۳۱ خرداد الی ۱تیر ۱۳۶۸ دانشگاه صنعتی شریف -----
دومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹ دانشگاه تبریز دکتر محمدحسین پورنقی آذر
سومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر ابراهیم نوروزیان
چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۵-۲۶ فروردین ۱۳۷۲ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر علی سرافراز یزدی
پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۳-۲۵ فروردین ۱۳۷۳ دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر علی اصغر انصافی
ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۴-۲۶ تیر ۱۳۷۴ دانشگاه مازندران دکتر محمدرضا حاج محمدی
هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵ دانشگاه اصفهان دکتر حسین فقیهیان
هشتمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۱۵-۱۷ بهمن ۱۳۷۶ دانشگاه شهید چمران اهواز خانم دکتر ناهید پوررضا
نهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۱۸-۲۰ مرداد ۱۳۷۸ دانشگاه تبریز دکتر جوانشیر جوزن
دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۱۸-۲۰ بهمن ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی شریف دکتر مهدی جلالی هروی
یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۹-۱۱ بهمن ۱۳۸۰ دانشگاه یزد دکتر شایسته دادفرنیا
دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۸-۱۰ بهمن ۱۳۸۱ دانشگاه مازندران دکتر جهانبخش رئوف
سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ دانشگاه فردوسی مشهد دکترمحمود چمساز
چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۷-۹ شهریور ۱۳۸۴ دانشگاه بیرجند خانم دکتر سوسن صادقی
پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵ دانشگاه شیراز دکتر عبدالکریم عباسپور
شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۶-۸ مرداد ۱۳۸۸ دانشگاه بوعلی سینا همدان دکتر عباس افخمی
هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹ دانشگاه کاشان دکتر محسن بهپور
هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر میثم نوروزی فر
نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر علی سرافراز یزدی
بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۶-۸ اسفند ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر علی اصغر انصافی
بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۳-۲۵ اسفند ۱۳۹۳ دانشگاه شهید چمران اهواز خانم دکتر ناهید پوررضا
بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۶-۸ بهمن ۱۳۹۴ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران دکتر سید حمید احمدی
بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۹-۱۱ شهریور ۱۳۹۵ دانشگاه صنعتی شریف

دبیرعلمی:

دکتر حبیب باقری

دبیراجرایی:

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۸-۱۰ شهریور  ۱۳۹۶ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیرعلمی:

دکتر بیوک حبیبی

دبیراجرایی:

دکتر امیرعباس متین

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۶