کمیته علمی

تعداد بازدید:۳۱۹۳

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

سمت

1

سید مهدی گلابی

دانشگاه تبریز

استاد بازنشسته

2

محمدحسین پورنقی آذر

دانشگاه تبریز

استاد بازنشسته

3

جوانشیر جوزن دانشگاه تبریز استاد بازنشسته

4

میر رضا مجیدی

دانشگاه تبریز

ریاست محترم دانشکده شیمی و دبیر علمی سمینار

5

عبدالحسین ناصری

دانشگاه تبریز

دبیر سمینار

6

کریم اسدپور زینالی

دانشگاه تبریز

معاونت محترم آموزشی دانشکده شیمی

7

جمشید منظوری لشگر

دانشگاه تبریز

استاد بازنشسته

8

محمد حسین سرورالدین

دانشگاه تبریز

استاد بازنشسته

9

محمد امجدی

دانشگاه تبریز

مدیر گروه محترم شیمی تجزیه

10

میر علی فرج زاده

دانشگاه تبریز

 

11

اسماعیل علی پور

دانشگاه تبریز

 

12

حسین داستانگو

دانشگاه تبریز

 

13

سعید محمد سرورالدین

دانشگاه تبریز

دبیر اجرایی سمینار

14

علیرضا ختایی

دانشگاه تبریز

 

15 سهیل عابر دانشگاه تبریز  
16 ابوالقاسم جویبان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
17 محمد رضا رشیدی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
18 سیاوش دستمالچی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
19 احد باویلی تبریزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
20 مریم حمزه میوه رود دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
21 هادی ولی زاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
22 حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
23 محبوب نعمتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
24 فرناز منجم زاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
25 علی شایان فر دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
26 حسین ناظمیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
27 ساناز حامد یزدان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
28 مجتبی شمسی پور دانشگاه رازی کرمانشاه رئیس انجمن شیمی ایران

29

علی اصغر انصافی

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاست کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

30

عباس افخمی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دبیر کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

31

حبیب باقری

دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

32

دکترناهید پوررضا

دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

33 امیر عباس متین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
34 ابراهیم نوروزیان دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
35 مریم رجبی دانشگاه سمنان عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

36

عبدالرئوف صمدی میبدی

دانشگاه مازندران

عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

37

حبیب رزمی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

38

حسین عبدالمحمد زاده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

39

بیوک حبیبی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

40 لیلا خوشمرام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
41 مریم ایازی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
42 علیرضا امانی قدیم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  

43

عبداله سلیمی

دانشگاه کردستان

 

44

رئوف قوامی

دانشگاه کردستان

 

45

فرزانه شمیرانی

دانشگاه تهران

 

46

یداله یمینی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

47

میر فضل اله موسوی کوزه کنان

دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

48 احمد مانی دانشگاه تربیت مدرس تهران  

49

محمدرضا هرمزی نژاد

دانشگاه صنعتی شریف تهران

 

50 هادی پرستار ایران دانشگاه صنعتی شریف تهران  
51

فرهاد رئوفی

دانشگاه شهید بهشتی تهران  
52 سعید نوجوان دانشگاه شهید بهشتی تهران  

53

خلیل فرهادی

دانشگاه ارومیه

 

54

مرتضی بهرام

دانشگاه ارومیه

 

55

رضا امامعلی سبزی

دانشگاه ارومیه

 

56 سعید یاری پور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  

57

جهانبخش رئوف

دانشگاه مازندران

 

58

رضا اوجانی

دانشگاه مازندران

 

59

حمید عبداللهی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

 

60

محسن کمپانی زارع

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

 

61

محمدرضا یافتیان

دانشگاه زنجان

 

62

عباس علی زمانی

دانشگاه زنجان

 

63

بهرام همتی نژاد

دانشگاه شیراز

 

64

طیبه مدرکیان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

65

داود نعمت اللهی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

66

حبیب اسکندری

دانشگاه محقق اردبیلی

 

67

محمود چمساز

دانشگاه فردوسی مشهد

 

68

رضا انصاری

دانشگاه گیلان

 

69

علیرضا اصغری

دانشگاه سمنان

 

70

اسماعیل شمس سولاری

دانشگاه اصفهان  

71

مسعود آیت الهی

دانشگاه اصفهان

 

72

اسماعیل تماری

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

73 علی محمد حاجی شعبانی دانشگاه یزد  

74

مرتضی ایرانیفام

دانشگاه مراغه

 

75

میر مهدی ابوالقاسمی

دانشگاه مراغه

 

76

ابراهیم قربانی کلهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

77

جعفر ابوالحسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

78 مسعود سعادتی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی  
 

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷