مدیریت اسکان و غذا

 

*کلیه ی سوئیت ها مجهز به آشپزخانه می باشد.