دبیران سمینار

دکتر عبدالحسین ناصری دبیر سمینار
دکتر میر رضا مجیدی دبیر علمی سمینار
دکتر سعید محمد سرورالدین دبیر اجرایی سمینار